Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Rosji

 

Jak zatrudnić cudzoziemca bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę?

 

Wykonywanie pracy przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę jest dopuszczalne w przypadku cudzoziemców będących obywatelami: Republiki Armenii, Republiki Białoruś, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy wykonującymi pracę przez okres nieprzekraczający 180 dni (6 miesięcy) w ciągu kolejnych 12 miesięcy, niezależnie od liczby podmiotów powierzających im wykonywanie pracy, na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej, jeżeli przed podjęciem przez cudzoziemca pracy powiatowy urząd pracy, właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego lub siedzibę podmiotu powierzającego wykonywanie pracy, zarejestrował pisemne oświadczenie tego podmiotu o zamiarze powierzenia wykonywania pracy temu cudzoziemcowi, określające:

 • nazwę zawodu (wg grup elementarnych klasyfikacji zawodów i specjalności, dostępnej na stronie internetowej http://www.psz.praca.gov.pl/ w zakładce Klasyfikacja Zawodów) ,
 • miejsce wykonywania pracy (adres),
 • datę rozpoczęcia i zakończenia pracy (łączna długość okresów wykonywania pracy przez cudzoziemca bez zezwolenia na pracę w związku z jednym lub wieloma oświadczeniami, jednego lub wielu pracodawców nie może przekroczyć 180 dni w ciągu kolejnych 12 miesięcy, 
 • rodzaj umowy stanowiącej podstawę wykonywania pracy,
 • wysokość przewidywanego miesięcznego wynagrodzenia brutto, 
 • sekcję PKD i typ działalności

informujące o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych w oparciu o lokalny rynek pracy oraz o zapoznaniu się z przepisami związanymi z pobytem i pracą cudzoziemców.

 

Zasady rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzania wykonywania pracy obywatelom Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy 

 

 • Pracodawca składa dwa egzemplarze oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi wraz z pouczeniem wydrukowane na obydwu stronach tej samej kartki w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce pobytu stałego lub siedzibę podmiotu powierzającego wykonywanie pracy.
 •  Oświadczenia powinny być wypełnione rzetelnie i kompletnie w sposób czytelny, najlepiej pismem drukowanym, Oświadczenia, które noszą znamiona przerabiania i skreślania nie będą rejestrowane. 
 • Oświadczeniodawca potwierdza tożsamość np. na podstawie wpisu do KRS lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zaświadczenia o podleganiu ubezpieczeniu w KRUS lub dowodu osobistego). PUP weryfikuje element deklaracji dotyczący prowadzenia działalności gospodarczej lub rolniczej, albo ich braku.
 • Oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi powinno być złożone co najmniej na 7 dni przed planowaną datą zatrudnienia cudzoziemca. Jeżeli wskazana data zatrudnienia cudzoziemca jest wcześniejsza od daty złożenia, oświadczenie nie zostanie zarejestrowane.

 Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie

 • rejestruje oświadczenia w terminie do 7 dni (roboczych) od daty złożenia,
 • nie wylicza wykorzystanych okresów wykonywania pracy przez cudzoziemców,
 • nie rejestruje oświadczeń gdy:
  • działalność gospodarcza jest zawieszona lub okresy zawieszenia działalności znacznie przekraczają okres aktywnej działalności;
  • oświadczenie składa osoba bezrobotna aktualnie zarejestrowana w urzędzie pracy;

 

Informujemy, że istnieje również możliwość elektronicznej rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi. Aby dokonać takiej rejestracji należy wejść na portal www.praca.gov.pl, otworzyć link „Obsługa innych spraw” i z listy możliwych spraw wybrać „Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi Republiki Armenii, Republiki Białoruś, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy”. Po wypełnieniu i wysłaniu formularza należy oświadczenie wydrukować, podpisać i dostarczyć do Urzędu Pracy w dwóch egzemplarzach.

UWAGA! Oświadczenie jest aktualne i ważne dopiero po zarejestrowaniu przez Urząd Pracy, w związku z powyższym należy zwrócić uwagę na datę rozpoczęcia pracy (nie jest możliwe zarejestrowanie oświadczenia, w którym wskazano wsteczną datę rozpoczęcia pracy przez cudzoziemca).

W przypadku gdy cudzoziemiec nie podejmie pracy, pracodawca powinien złożyć pisemne zawiadomienie o rezygnacji z zamiaru powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi podając powód.

 Procedura rejestracji jest bezpłatna zarówno dla składającego oświadczenie jak i cudzoziemca.   

Podstawa prawna:

*Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 588).

*Ustawa z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 769).

*Wytyczne Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dla Powiatowych Urzędów Pracy w związku z rejestracją oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom na warunkach określonych w § 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz. U. poz. 588).


 

INFORMACJA DOT. REJESTRACJI OŚWIADCZEŃ PRZEZ AGENCĘ PRACY

Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie informuje, że nie będą przyjmowane i rejestrowane oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelom: Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy od podmiotów  nie posiadających wpisu do rejestru agencji zatrudnienia (www.kraz.praca.gov.pl). Dotyczy to podmiotów prowadzących działalność związaną z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników oraz prowadzących działalność agencji pracy tymczasowej na podstawie wpisu odpowiedniego PKD do rejestru CEIDG.

Podmioty nie posiadające odpowiedniego wpisu będą mogły składać oświadczenia tylko pod swoje potrzeby (miejscem wykonywania pracy będzie siedziba pracodawcy), bez możliwości delegowania pracowników do pracodawcy użytkownika.

 

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-06-25 09:13:59)
Zredagowana przez: Urszula Grzybowska (2017-05-15 14:08:35)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.augustow.pl/strona/zatrudnianie-obywateli-republiki-bialorusi-republiki-gruzji-republiki-moldowy-rosji/116