Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Utrata statusu bezrobotnego

Zarejestrowana osoba traci status bezrobotnego, gdy:

 1. Nie spełnia warunków wymaganych do zachowania statusu bezrobotnego.
 2. Otrzymała pożyczkę z Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych lub instytucji z udziałem środków publicznych na podjęcie działalności pozarolniczej lub rolniczej albo otrzymała pożyczkę na podjecie działalności gospodarczej lub otrzymała jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej z FP, o którym mowa w art. 46 ust, 1 pkt. 2 ustawy – pozbawienie statusu następuje od następnego dnia po dniu otrzymania środków na podjęcie działalności.
 3. Otrzymała jednorazowo środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub z instytucji z udziałem środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej – pozbawienie statusu następuje od następnego dnia po dniu otrzymania środków na podjęcie działalności lub wniesienie wkładu.
 4. Rozpoczęła realizację indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisała kontrakt socjalny, o których mowa w art. 50 ust. 2 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  – pozbawienie statusu następuje od następnego dnia po dniu rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego.
 5. Odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie lub poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym, mającym na celu ustalenie zdolności do pracy lub udziału w innej formie pomocy określonej w ustawie – pozbawienie statusu następuje na okres:

120 dni w przypadku pierwszej odmowy,

180 dni w przypadku drugiej odmowy,

270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy.

 1. Odmówiła bez uzasadnionej przyczyny udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, realizowanych przez powiatowy urząd pracy, inne podmioty na jego zlecenie lub przez ośrodek pomocy społecznej – pozbawienie statusu następuje na okres:

120 dni w przypadku pierwszej odmowy,

180 dni w przypadku drugiej odmowy,

270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy.

 1. Z własnej winy przerwała udział w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, realizowanych przez powiatowy urząd pracy, inne podmioty na jego zlecenie lub przez ośrodek pomocy społecznej – pozbawienie statusu następuje na okres:

120 dni w przypadku pierwszego przerwania,

180 dni w przypadku drugiego przerwania,

270 dni w przypadku trzeciego i każdego kolejnego przerwania.

 1. Nie stawiła się w PUP w wyznaczonym terminie i nie powiadomiła w okresie 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa – pozbawienie statusu następuje od dnia niestawienia się w PUP odpowiednio na okres:

120 dni w przypadku pierwszego niestawiennictwa,

180 dni w przypadku drugiego niestawiennictwa,

270 dni w przypadku trzeciego i każdego kolejnego niestawienia.

 1. Z własnej winy przerwała szkolenie, staż, realizację indywidualnego planu działania lub wykonywanie prac społecznie użytecznych lub inną formę pomocy określonej w ustawie – pozbawienie statusu następuje od dnia przerwania na okres:

120 dni w przypadku pierwszego przerwania,

180 dni w przypadku drugiego przerwania,

270 dni w przypadku trzeciego i każdego kolejnego przerwania.

 1. Po skierowaniu nie podjęła szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych, lub innej formy pomocy określonej w ustawie – pozbawienie statusu następuje od następnego dnia po dniu skierowania na okres: 

120 dni w przypadku pierwszego nie podjęcia, 

180 dni w przypadku drugiego nie podjęcia, 

270 dni w przypadku trzeciego i każdego kolejnego niepodjęcia.

 1. Nie stawiła się w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla nowego miejsca zamieszkania w terminie 14 dni od dnia zmiany miejsca zamieszkania.
 2. Nie wyraziła zgody na ustalenie profilu pomocy pozbawienie statusu następuje na okres:

120 dni w przypadku pierwszej odmowy, 

180 dni w przypadku drugiej odmowy,

270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy.

 

 1. Pozostaje niezdolny do pracy na wskutek choroby lub przebywania w zakładzie lecznictwa odwykowego przez nieprzerwany okres 90 dni, przy czym za okres nieprzerwany uważa się również okresy niezdolności do pracy wskutek choroby oraz przebywania w zakładzie lecznictwa odwykowego w sytuacji, gdy każda kolejna przerwa między okresami niezdolności do pracy wynosi mniej niż 30 dni kalendarzowych - pozbawienie statusu następuje z upływem ostatniego dnia wskazanego okresu 90-dniowego.
 2. Nie przedstawiła zaświadczenia o niezdolności do pracy wskutek choroby, o którym mowa w art. 80 ust. 2 ( na druku określonym w odrębnych przepisach - ZUS ZLA).
 3. Z własnej winy przerwała program przygotowania zawodowego dorosłych, nie przystąpiła do egzaminu kwalifikacyjnego, czeladniczego lub sprawdzającego.
 4. Przebywa za granicą lub pozostaje w innej sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia przez okres powyżej 10 dni w okresie roku kalendarzowego.
 5. Złożyła wniosek o pozbawienie statusu bezrobotnego. 
 6. Odmówiła bez uzasadnionej przyczyny udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, realizowanych przez powiatowy urząd pracy, inne podmioty na jego zlecenie lub przez ośrodek pomocy społecznej – pozbawienie statusu następuje na okres:

         120 dni w przypadku pierwszej odmowy,

         180 dni w przypadku drugiej odmowy,

         270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy.

 

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-06-21 17:24:04)
Zredagowana przez: Urszula Grzybowska (2014-11-13 10:49:42)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.augustow.pl/strona/utrata-statusu-bezrobotnego/31