Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Studia podyplomowe

STUDIA PODYPLOMOWE

 

Kto może skorzystać z dofinansowania kosztu studiów podyplomowych?

 

Z dofinansowania do studiów podyplomowych mogą skorzystać:

 • osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP,

 • osoby  pobierające rentę szkoleniową,

 • żołnierze rezerwy,

 • osoby poszukujące pracy, zarejestrowane w PUP będące w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z  przyczyn dotyczących zakładu pracy,

 • osoby zatrudnione u pracodawcy wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,

 • osoby uczestniczące w indywidualnym  programie integracji społecznej prowadzonej przez  ośrodki pomocy społecznej, kluby integracji  społecznej,  centrum informacji zawodowej.

 • osoby które otrzymują świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach.

 • osoby które pobierają świadczenie szkoleniowe przyznane przez pracodawcę na wniosek pracownika, które przysługuje po rozwiązaniu stosunku pracy lub stosunku służbowego na czas udziału pracownika w szkoleniu, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy.

 • osoby które podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym roików jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inna prace zarobkowa lub działalność gospodarcza poza rolnictwem

 • pracownicy oraz osoby wykonujący inna pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w wieku 45 lat i powyżej.


 

Wysokość dofinansowania

 • Starosta, na wniosek bezrobotnego, może sfinansować z Funduszu Pracy koszty studiów podyplomowych należne organizatorowi studiów, do wysokości 100%, jednak nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia.
 • W przypadku gdy bezrobotny w trakcie odbywania studiów podyplomowych podejmie zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą, nie zawiesza się dofinansowania kosztów tych studiów do planowanego terminu ich ukończenia.
 • W przypadku przerwania studiów podyplomowych z winy uczestnika, kwota wydatkowana na ich finansowanie z Funduszu Pracy podlega zwrotowi.

 

Świadczenia dla osoby otrzymującej dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych.

 

Bezrobotnemu, który uzyskał dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych, za okres uczestnictwa w zajęciach przewidzianych programem studiów przysługuje stypendium, w wysokości 20% zasiłku dla bezrobotnych.

 

Uczestnikowi studiów podyplomowych, który w trakcie ich odbywania podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą, nie zawiesza się wypłaty stypendium, o którym mowa w ust. 5, do planowanego terminu ukończenia tych studiów.

 


 

Informacje pozostałe

 • Starosta zawiera z osobą, o której mowa w ust. 1, umowę o dofinansowanie studiów podyplomowych, która określa w szczególności prawa i obowiązki stron oraz wysokość i tryb przekazywania środków na pokrycie kosztów studiów podyplomowych w formie bezpośrednich wpłat na konto organizatora tych studiów.
 • Uczestnikowi studiów podyplomowych, o którym mowa w ust. 6, przysługuje odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze studiami podyplomowymi oraz w drodze do miejsca studiów i z powrotem, wypłacane przez instytucję ubezpieczeniową, w której uczestnik ten został ubezpieczony.
 • Starosta ze środków Funduszu Pracy ubezpiecza uczestnika studiów podyplomowych, o którym mowa w ust. 7, od następstw nieszczęśliwych wypadków, z wyłączeniem przypadku, gdy uczestnik ten posiada już takie ubezpieczenie.

Strona dodana przez: Marta Zalewska Kadis (2012-07-16 13:45:01)
Zredagowana przez: Marta Zalewska Kadis (2015-09-30 14:52:11)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.augustow.pl/strona/studia-podyplomowe/155