Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Staże

STAŻ

 

Staż oznacza nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą.
Szczegółowe warunki organizowania i odbywania stażu określa umowa zawarta pomiędzy Organizatorem i Starostą w imieniu, którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie, według programu określonego w umowie.

 


 

Kto może zostać skierowany

 

Skierowanie do odbycia stażu może otrzymać osoba bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Augustowie.

 


 

Czas trwania stażu

  

Zasadniczo okres odbywania stażu wynosi od 3 do 6 miesięcy. Wyjątek stanowią bezrobotni do 30 roku życia, którzy mogą odbywać staż w okresie od 3 do 12 miesięcy. Dokładny czas trwania stażu określony jest w umowie zawartej pomiędzy pracodawcą i PUP.

 

 

Aby być skierowanym do odbycia stażu pracodawca musi  wcześniej złożyć wniosek o organizację stażu, a następnie podpisać z urzędem pracy umowę o jego organizację.

 


 

Kto może byćorganizatorem stażu

  • pracodawca - jednostka organizacyjną, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one co najmniej jednego pracownika,
  • rolnicza spółdzielnia produkcyjna,
  • pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkująca i prowadząca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osobiście i na własny rachunek działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej, w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym obejmującym obszar użytków rolnych o powierzchni przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub prowadzącej dział specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291 z późn. zm.).

 


 

Stypendium i dni wolne 

 

Osobie bezrobotnej w okresie odbywania stażu przysługuje stypendium w wysokości 120% kwoty zasiłku dla bezrobotnych (997,40 zł brutto). Na wniosek bezrobotnego odbywającego staż Organizator jest obowiązany do udzielenia dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu. Za dni wolne przysługuje stypendium. Za ostatni miesiąc odbywania stażu pracodawca jest zobowiązany do udzielenia dni wolnych przed upływem terminu zakończenia stażu.

 


 

Osoba odbywająca staż może ubiegać sie o:

  • zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca odbywania stażu u pracodawcy,
  • zwrot kosztów zakwaterowania jeżeli czas dojazdu i powrotu do miejsca stałego zamieszkania wynosi łącznie ponad 3 godziny dziennie,
  • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi do 7 lat, maksymalnie przez okres 6 miesięcy, w wysokości nie wyższej niż połowa zasiłku, po udokumentowaniu poniesionych kosztów.

 

Po zakończeniu realizacji programu stażu pracodawca wydaje bezrobotnemu opinię zawierającą informacje o zadaniach realizowanych przez bezrobotnego i umiejętnościach praktycznych pozyskanych w trakcie stażu, na postawie której PUP wydaje bezrobotnemu zaświadczenie o odbyciu stażu.

 


 

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2015r., poz. 149 z pózn. zm.).
  2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz. U. 142, poz. 1160 ).

 

 

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-06-25 08:34:48)
Zredagowana przez: Katarzyna Zyskowska (2015-10-29 13:12:52)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.augustow.pl/strona/sta%C5%BCe/54