Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Rejestracja bezrobotnych

Rejestracja w Powiatowym Urzędzie Pracy

 

 1. Bezrobotny zgłasza się, w celu dokonania rejestracji, do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na zameldowanie w miejscu pobytu stałego lub czasowego, a jeżeli nie jest zameldowany - do PUP, na którego obszarze działania przebywa.
 2. Poszukujący pracy zgłasza się w celu dokonania rejestracji do PUP. Poszukujący pracy może być zarejestrowany w więcej niż jednym PUP.
 3. Osoba, która nie jest zameldowana lub posiada zameldowanie na pobyt stały jako bezrobotna w innej miejscowości niż miejsce zameldowania na pobyt czasowy, przy dokonywaniu rejestracji składa oświadczenie, że nie jest zarejestrowana w innym PUP jako bezrobotna.
 4. Rejestracja bezrobotnego oraz poszukującego pracy następuje w dniu przedłożenia dokumentów, o których mowa poniżej w pkt. 5 po poświadczeniu przez bezrobotnego łub poszukującego pracy własnoręcznym podpisem prawdziwości danych i oświadczeń zamieszczonych w karcie rejestracyjnej
 5. Osoba rejestrująca się przedkłada pracownikowi powiatowego urzędu pracy dokonującemu rejestracji:

  • dowód osobisty;

  • w przypadku braku dowodu osobistego – aktualne zaświadczenie o zgubieniu (wymianie) dowodu osobistego oraz paszport wraz z aktualnym poświadczeniem zameldowania (stałego lub czasowego);

  • dyplom ukończenia studiów, świadectwo ukończenia szkoły, świadectwo szkolne albo zaświadczenie o ukończeniu kursu lub szkolenia;

  • wypełniona Karta Rejestracyjna;

   

  Osoby po pracy:

  • w ramach umowy o pracę – świadectwa pracy,

  • w ramach umowy zlecenia – zaświadczenie o okresie pracy w ramach umowy zlecenia, miesięcznych zarobkach brutto z potwierdzeniem opłacania składek na ZUS i fundusz pracy,

  • Inne dokumenty niezbędne do potwierdzenia zatrudnienia (umowa o dzieło itp.)

   

  Osoby niepełnosprawne:

  • przedkłada dokument potwierdzający stopień niepełnosprawności – orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;

   

   

  Osoby po świadczeniach:

  • urlop macierzyński:

  - zaświadczenie z ZUS od kiedy do kiedy ww. świadczenie przysługiwało ze wskazaniem podstawy od której to świadczenie było wypłacane;

  • zasiłek chorobowy:

  - zaświadczenie z zakładu pracy lub z ZUS od kiedy do kiedy ww. świadczenie przysługiwało ze wskazaniem podstawy od której to świadczenie było wypłacane;

  • świadczenie rehabilitacyjne:

  ü zaświadczenie z ZUS od kiedy do kiedy świadczenie przysługiwało ze wskazaniem podstawy od której to świadczenie było wypłacane;

  • renta z tytułu niezdolności do pracy:

  - zaświadczenie z ZUS o okresie pobierania renty;

   

  Osoby pracujące za granicą:

  • druk E-301 lub U1 (szczegóły w Informacji);

   

  Osoby po działalności gospodarczej lub z zawieszoną działalnością gospodarczą:

  • zaświadczenie z ZUS od kiedy do kiedy były opłacane składki;

   

  Osoby z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej z odroczoną datą rozpoczęcia działalności:

  • potwierdzenie przyjęcia wniosku

  Osoby zwolnione z zakładów karnych:

  • świadectwo zwolnienia z zakładu karnego;

  • zaświadczenie o wykonywaniu pracy w zakładzie karnym;

   

  Osoby zwolnione ze służby wojskowej:

  • książeczka wojskowa lub zaświadczenie z WKU od kiedy do kiedy odbywana była służba wojskowa;

   

  Osoby, których współmałżonkowie lub one same posiadają gospodarstwa rolne:

  • zaświadczenie z Urzędu Gminy o powierzchni przeliczeniowej gospodarstwa rolnego;

  • decyzja z KRUS o podleganiu lub niepodleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników;

   

  Osoby ubezpieczone w KRUS jako domownik:

  • decyzję z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników oraz informację o wielkości ha przeliczeniowych gospodarstwa;

  UWAGA!

  W przypadku nieprzedłożenia dokumentów rejestracji osoby ubiegającej się o zarejestrowanie jako bezrobotny albo poszukujący pracy NIE DOKONUJE SIĘ! §3 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 26.11.2004 (Dz. U. z dnia 10.12.2004)

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-06-21 17:26:40)
Zredagowana przez: Urszula Grzybowska (2014-11-13 10:46:35)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.augustow.pl/strona/rejestracja-bezrobotnych/33