Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego jest instrumentem rynku pracy mającym na celu wsparcie zatrudnienia osób bezrobotnych. Oznacza zwrot kosztów poniesionych przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla bezrobotnego skierowanego na to stanowisko przez PUP.

 Kto może wnioskować o zatrudnienie osoby bezrobotnej w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy?

  O refundację może wnioskować podmiot prowadzący działalność gospodarczą przez okres 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku, producent rolny oraz niepubliczne przedszkole i niepubliczna szkoła. 

 Podmiot zamierzający wyposażyć lub doposażyć stanowisko pracy dla skierowanego bezrobotnego może złożyć wniosek do starosty właściwego ze względu na siedzibę tego podmiotu lub ze względu na miejsce wykonywania pracy przez skierowanego bezrobotnego. 

 Formy zabezpieczenia refundacji.

 Składając wniosek pracodawca określa jaką przyjmuje formę zabezpieczenia zwrotu refundacji w przypadku nieutrzymania stanowiska pracy lub niezatrudnienia osoby bezrobotnej przez okres co najmniej 24 miesięcy.

Zabezpieczeniem może być:

 • weksel z poręczeniem wekslowym (aval),
 • akt notarialny o poddaniu się egzekucji,
 • zastaw na prawach lub rzeczach,
 • gwarancja bankowa,
 • blokada środków zgromadzonych na rachunku bankowym,
 • poręczenie osób fizycznych, prawnych oraz nie posiadających osobowości prawnej, a posiadających zdolność do czynności prawnych,

 Refundacja kosztów.

 Refundacja jest dokonywana po przedłożeniu przez wnioskodawcę rozliczenia i udokumen-towania poniesionych w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia zatrudnienia skierowanego bezrobotnego kosztów na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy, zatrudnieniu na tym stanowisku skierowanego bezrobotnego oraz spełnieniu innych warunków określonych w zawartej umowie.

 Najczęściej zadawane pytania:

 1. Jaka jest maksymalna kwota doposażenia stanowiska pracy refundowana przez PUP?

Starosta może dokonywać refundacji podmiotowi, przedszkolu, szkole lub producentowi rolnemu, koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż w kwocie określonej w art. 46 ust. 1 ustawy, tj. 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia (w okresie od dnia 01.06.2017 r. do dnia 31.08.2017 r. do kwoty 26121,30 zł)

 2. Co pracodawca może refundować?

 Ze środków Funduszu Pracy PUP refunduje pracodawcy koszty wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla bezrobotnych poniesione na zakup maszyn, urządzeń   i mebli niezbędnych do utworzenia danego stanowiska pracy.

Natomiast refundacji nie podlega:

 • zakup sprzętu (środków trwałych, maszyn, urządzeń, narzędzi i innych), którego zakup był już uprzednio finansowany lub współfinansowany ze środków z pomocy krajowej lub wspólnotowej w ciągu ostatnich siedmiu lat, a podmiot jest zobowiązany do dostarczenia oświadczenia potwierdzającego dotrzymanie tego warunku,
 • zakup sprzętu (środków trwałych, maszyn, urządzeń, narzędzi i innych) na wyposażenie stanowiska pracy dla bezrobotnego zatrudnionego wyłącznie na stanowisku pracy w zakresie handlu obwoźnego oraz handlu na straganach i targowiskach),
 • zakup środka transportu w sytuacji, gdy zakup ten nie dotyczy stanowiska pracy kierowcy,
 • zakup środka transportu przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w sektorze transportu (posiadające zarejestrowaną działalność transpor­tową),
 • zakup samochodu na wyposażenie stanowiska kierowcy innego niż samochód w wersji ciężarowej (jeden rząd siedzeń plus przestrzeń ładunkowa) z wyjątkiem sytuacji, w których wykorzystanie samochodu pozostaje w bezpośrednim związku z profilem wykonywanej działalności - PKD (2007): 49.32 Z - działalność taksówek osobowych, 85.53 Z - pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu,
 • koszty transportu,
 • zakup automatów (do gier zręcznościowych, napojów itp.),
 • koszty budowy, remontów kapitalnych, zakupu elementów budowli i obiektów, klimatyzację, alarm, koszty podłączenia wszelkich mediów i koszty abonamentów,
 • opłaty z tytułu wynajmu lub dzierżawy,
 • wynagrodzenie pracowników, opłaty administracyjne,
 • koszty rat leasingowych w przypadku braku opcji wykupu na własność,
 • koszty szkoleń,
 • koszty reklamy.

3. Czy refundacja na wyposażenie lub doposażenie stanowiska prac jest pomocą de minimis?

 Od dnia 17.04.2009 r. refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, jest pomocą publiczną na zasadach pomocy de minimis. Jest zatem wsparciem państwa udzielanym przedsiębiorcom, które nie wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej.

Refundacja stanowi pomoc de minimis, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 1407/2013 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1), i są udzielane zgodnie z przepisami tego rozporządzenia, z wyłączeniem środków przyznawanych w zakresie krajowego transportu osób taksówkami.

 UWAGI

W przypadku nieutrzymania stanowiska pracy przez okres co najmniej 2 lat pracodawca zobowiązany jest do zwrotu otrzymanej refundacji w wysokości proporcjonalnej do okresu niezatrudniania na utworzonych stanowiskach pracy skierowanych bezrobotnych.

 Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1065 z późniejszymi zmianami).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1041).

Druki do wypełnienia można pobrać: http://pup.augustow.pl/strona/dokumenty-do-pobrania-dla-pracodawcow/133

 Dodatkowych informacji udzielają:

Sławomir Różański - Inspektor Powiatowy

Luiza Łazar - Inspektor

Kontakt: 87 644 49 00, wewn. 268, 269, 291,

lub 87 644 49 01; 87 644 49 02; 87 644 49 03.

 

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-06-25 09:06:40)
Zredagowana przez: Urszula Grzybowska (2017-06-01 11:36:23)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.augustow.pl/strona/refundacja-kosztow-wyposa%C5%BCenia-lub-doposa%C5%BCenia-stanowiska-pracy/95