Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Przygotowanie zawodowe dorosłych

Przygotowanie zawodowe dorosłych


Starosta inicjuje, organizuje i finansuje z Funduszu Pracy przygotowanie zawodowe dorosłych (PZD) dla bezrobotnych , w celu uzyskania przez nich kwalifikacji lub umiejętności zawodowych, potwierdzonych odpowiednimi dokumentami.


Przygotowanie zawodowe dorosłych odbywa się w formie:


1) praktycznej nauki zawodu dorosłych umożliwiającej przystąpienie do egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł zawodowy lub egzaminu czeladniczego (czas trwania od 12 do 18 miesięcy);

 

2) przyuczenia do pracy dorosłych mającego na celu zdobycie wybranych kwalifikacji zawodowych lub umiejętności, niezbędnych do wykonywania określonych zadań zawodowych, właściwych dla zawodu występującego w klasyfikacji zawodów i  specjalności dla potrzeb rynku pracy (trwa od 3 do 6 miesięcy).

 

Skierowanie do odbycia przygotowania zawodowego dorosłych mogą otrzymać osoby bezrobotne i osoby poszukujące pracy, które spełniają niżej podane kryteria:


a) otrzymują świadczenia socjalne przysługujące górnikom,

b) uczestniczą w zajęciach w centrum integracji społecznej lub indywidualnym programie integracji o którym mowa   w przepisach o pomocy społecznej,

c) są żołnierzami rezerwy,

d) pobierają rentę szkoleniową,

e) pobierają świadczenia szkoleniowe.

 

Przygotowanie zawodowe dorosłych jest realizowane na podstawie umowy w  sprawie realizacji przygotowania zawodowego dorosłych zawieranej między starostą a  pracodawcą lub między starostą, pracodawcą i instytucją szkoleniową, wpisaną do rejestru prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy.

Przygotowanie zawodowe dorosłych jest realizowane według programu ukierunkowanego na nabywanie umiejętności praktycznych oraz zdobywanie wiedzy teoretycznej, niezbędnych do wykonywania zadań zawodowych, przygotowanego przez pracodawcę lub instytucję szkoleniową we współpracy z pracodawcą

Na czas realizacji programu pracodawca wyznacza opiekuna uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych, posiadającego określone kwalifikacje.

 

Kwalifikacje wymagane od opiekunów przygotowania zawodowego dorosłych


1) Od opiekunów uczestników przygotowania zawodowego dorosłych realizowanego w  formie praktycznej nauki zawodu dorosłych jest wymagane posiadanie kwalifikacji instruktorów praktycznej nauki zawodu, określonych w przepisach dotyczących praktycznej nauki zawodu.

2) Od opiekunów uczestników przygotowania zawodowego dorosłych realizowanego w  formie przyuczenia do pracy dorosłych jest wymagane posiadanie co najmniej

a) wykształcenia średniego,

b) 3-letniego stażu pracy w zawodzie obejmującym zadania zawodowe, do realizacji których są wymagane umiejętności zdobywane w trakcie przyuczenia,

c) rocznego doświadczenia w wykonywaniu zadań z zakresu nadzoru nad pracownikami, stażystami lub praktykantami.

 

Praktyczna nauka zawodu dorosłych


Program praktycznej nauki zawodu dorosłych uwzględnia w szczególności standardy wymagań będące podstawą przeprowadzania egzaminu na tytuł zawodowy, tytuł czeladnika lub podstawy programowe kształcenia w zawodzie.

Praktyczna nauka zawodu dorosłych kończy się egzaminem kwalifikacyjnym na tytuł zawodowy, przeprowadzanym przez komisję egzaminacyjną, powoływaną przez kuratora oświaty, zgodnie z przepisami regulującymi uzyskiwanie i uzupełnianie przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych lub egzaminem czeladniczym, zgodnie z przepisami regulującymi przeprowadzanie przez komisje izb rzemieślniczych egzaminów na tytuły czeladnika i mistrza w zawodzie.

Uczestnik praktycznej nauki zawodu dorosłych, który zdał egzamin kwalifikacyjny lub czeladniczy z wynikiem pozytywnym, otrzymuje świadectwo według wzoru określonego zgodnie z przepisami.

 

Przyuczenie do pracy dorosłych


Program przyuczenia do pracy dorosłych uwzględnia w szczególności standardy kwalifikacji zawodowych dostępne w bazach danych prowadzonych przez ministra właściwego do spraw pracy

Przyuczenie do pracy dorosłych kończy się egzaminem sprawdzającym, przeprowadzanym przez komisję egzaminacyjną, powoływaną przez:

- kuratora oświaty, zgodnie z przepisami regulującymi uzyskiwanie i uzupełnianie przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych lub egzaminem czeladniczym, zgodnie z przepisami regulującymi przeprowadzanie przez komisje izb rzemieślniczych egzaminów na tytuły czeladnika i mistrza w zawodzie,

lub:

przez instytucję szkoleniową wskazaną przez starostę, wpisaną do rejestru prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy. Uczestnik przyuczenia do pracy dorosłych, który zdał egzamin sprawdzający z wynikiem pozytywnym, otrzymuje zaświadczenie potwierdzające nabyte umiejętności.

 

Wymiar czasu


Wymiar czasu odbywania przygotowania zawodowego dorosłych nie może przekraczać 8 godzin zegarowych dziennie i 40 godzin zegarowych tygodniowo.

Nabywanie umiejętności praktycznych obejmuje co najmniej 80 % czasu odbywania przygotowania zawodowego dorosłych i jest realizowane u pracodawcy.

Pracodawca zapewnia warunki umożliwiające zdobywanie wiedzy teoretycznej prowadząc kształcenie teoretyczne bezpośrednio u siebie lub kierując uczestnika do  instytucji szkoleniowej wskazanej przez starostę. W przypadku gdy kształcenie teoretyczne realizuje instytucja szkoleniowa pracodawca jest obowiązany udzielić uczestnikowi przygotowania zawodowego dorosłych czasu wolnego na uczestnictwo w  zajęciach w wymiarze przewidzianym programem.

W przypadku gdy pracodawca nie może zapewnić warunków do zrealizowania w  pełni programu praktycznej nauki zawodu dorosłych, możliwe jest zrealizowanie części tego programu przez wskazane przez starostę Centrum Kształcenia Praktycznego lub  Centrum Kształcenia Ustawicznego, działające na podstawie przepisów o systemie oświaty, w wymiarze nieprzekraczającym 20 % czasu programu.

 

Dni wolne


Pracodawca jest obowiązany do udzielenia uczestnikowi przygotowania zawodowego dorosłych dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowych; za ostatni miesiąc odbywania przygotowania zawodowego dorosłych pracodawca jest obowiązany udzielić dni wolnych przed upływem terminu zakończenia przygotowania zawodowego dorosłych.

 

Stypendium dla uczestnika


1. Uczestnikowi przygotowania zawodowego dorosłych przysługuje stypendium w wysokości i na zasadach określonych w art. 41 ust. 1-3; przepisy art. 80 stosuje się odpowiednio. Za  okres, za który przysługuje stypendium, zasiłek nie przysługuje,

2. Stypendium przysługuje za dni wolne, o których mowa w art. 53f.,

3. Starosta nie wypłaca stypendium za okres nieusprawiedliwionych nieobecności uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych.

 

Przerwanie programu przygotowania zawodowego dorosłych


Uczestnik przygotowania zawodowego dorosłych, który z własnej winy przerwał program tego przygotowania lub nie przystąpił do egzaminu kwalifikacyjnego, czeladniczego lub egzaminu sprawdzającego jest obowiązany do zwrotu kosztów tego przygotowania poniesionych z Funduszu Pracy, z wyjątkiem sytuacji, gdy powodem przerwania programu tego przygotowania lub nieprzystąpienia do egzaminu kwalifikacyjnego, czeladniczego lub  egzaminu sprawdzającego było podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

Uczestnik przygotowania zawodowego dorosłych, który z własnej winy przerwał program tego przygotowania, nie przystąpił do egzaminu kwalifikacyjnego, czeladniczego lub  egzaminu sprawdzającego, może być ponownie zarejestrowany w powiatowym urzędzie pracy, nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia przerwania programu lub  nieprzystąpienia do egzaminu.

 

Wydatki refundowane pracodawcom


Starosta refunduje ze środków Funduszu Pracy pracodawcy, z którym zawarł umowę w sprawie realizacji przygotowania zawodowego dorosłych, określone w umowie wydatki poniesione na uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych, w szczególności na  materiały i surowce, eksploatację maszyn i urządzeń, odzież roboczą, posiłki regeneracyjne i  inne środki niezbędne do realizacji programu przygotowania zawodowego dorosłych w  wymiarze do 2 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za każdy pełny miesiąc realizacji programu.

 

Premia dla pracodawcy


Pracodawcy z którym starosta zawarł umowę w sprawie realizacji przygotowania zawodowego dorosłych, przysługuje jednorazowa premia ze środków Funduszu Pracy po zakończeniu tej formy aktywizacji, jeżeli skierowany przez starostę uczestnik przygotowania zawodowego dorosłych ukończył program praktycznej nauki zawodu dorosłych lub  przyuczenia do pracy dorosłych i zdał odpowiedni egzamin. Premię przyznaje starosta, który zawarł z pracodawcą umowę w sprawie realizacji przygotowania zawodowego dorosłych, po stwierdzeniu spełnienia ww. warunku.

Premia jest przyznawana w wysokości 400 zł za każdy pełny miesiąc programu przygotowania zawodowego dorosłych, zrealizowanego dla każdego skierowanego uczestnika, na podstawie umowy w sprawie realizacji przygotowania zawodowego dorosłych. Kwota premii określona w ust. 2 podlega waloryzacji.

Jeżeli umowa w sprawie realizacji przygotowania zawodowego dorosłych została rozwiązana z przyczyn niezależnych od pracodawcy, a osoba skierowana przez starostę podjęła przygotowanie zawodowe dorosłych u innego pracodawcy- przysługującą kwotę premii dzieli się między wszystkich pracodawców, proporcjonalnie do liczby miesięcy realizowanego u nich programu tego przygotowania. Premia nie przysługuje pracodawcy, z  którym umowa w sprawie realizacji przygotowania zawodowego dorosłych została rozwiązana z winy pracodawcy.

Premia jest przyznawana na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od  dnia złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu przez uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych.

Refundacja oraz premia stanowią pomoc de minimis i są przyznawane zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis. 


Finansowanie kosztów z Funduszu Pracy


Koszty przygotowania zawodowego dorosłych obejmujące:

1) refundację wydatków poniesionych na uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych niezbędnych do realizacji programu,

2) jednorazową premię przyznawaną pracodawcy,

3) należność przysługującą instytucji szkoleniowej za przygotowanie i realizację ustalonej części programu,

4) koszty badań lekarskich i psychologicznych mających na celu ustalenie zdolności do  udziału w przygotowaniu zawodowym dorosłych,

5) koszty egzaminów kwalifikacyjnych na tytuł zawodowy, egzaminów czeladniczych lub  egzaminów sprawdzających są finansowane z Funduszu Pracy

 

W przypadku gdy uczestnik przygotowania zawodowego dorosłych nie złożył z wynikiem pozytywnym egzaminu, koszty ponownego przystąpienia do egzaminu kwalifikacyjnego, czeladniczego lub sprawdzającego nie mogą być sfinansowane ze środków Funduszu Pracy.


 Wniosek pracodawcy


Pracodawca zainteresowany utworzeniem miejsc pracy przygotowania zawodowego dorosłych składa do właściwego powiatowego urzędu pracy wniosek w sprawie gotowości ich utworzenia, zawierający w szczególności:

1) dane pracodawcy: firmę, siedzibę i miejsce prowadzenia działalności oraz wskazanie osób upoważnionych do reprezentowania,

2)  liczbę przewidywanych miejsc przygotowania zawodowego dorosłych,

3)  program przygotowania zawodowego dorosłych:

     określenie formy przygotowania zawodowego dorosłych i czasu jego trwania;

nazwę i kod zawodu, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego lub  klasyfikacja zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy;

wykaz zadań zawodowych przewidzianych do realizacji u pracodawcy

wykaz nabywanych kwalifikacji zawodowych lub umiejętności;

wymagania dotyczące wykształcenia oraz predyspozycji psychofizycznych i  zdrowotnych stawiane uczestnikom,

4)  imię, nazwisko, stanowisko i kwalifikacje opiekuna uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych, wyznaczonego przez pracodawcę;

5) informację o proponowanym sposobie uzyskania przez uczestników wiedzy teoretycznej przewidywanej programem przygotowania zawodowego dorosłych, niezbędnej do realizacji zadań zawodowych,

6)  wskazanie instytucji, w których może być przeprowadzony egzamin kwalifikacyjny na  tytuł zawodowy, egzamin czeladniczy lub egzamin sprawdzający;

7)  wykaz wydatków, które będzie ponosił pracodawca na uczestników przygotowania zawodowego dorosłych.

 

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.- art. 53a - 53m.)
  2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2009 r. w  sprawie przygotowania zawodowego dorosłych (Dz. U. z 2009 r. Nr 61 poz. 502) określające szczegółowe warunki, sposób i tryb organizowania przygotowania zawodowego dorosłych, sposób refundowania pracodawcy wydatków poniesionych na uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych i wypłacania premii, kwalifikacje wymagane od opiekunów uczestników przygotowania zawodowego dorosłych, wzór zaświadczenia o ukończeniu przygotowania zawodowego dorosłych, warunki i tryb przeprowadzania egzaminu sprawdzającego oraz wzór wydawanego zaświadczenia, mając na uwadze efektywność tej formy pozyskiwania kwalifikacji i umiejętności zawodowych, a także konieczność zapewnienia zgodności udzielania pomocy z zasadami przyznawania pomocy de minimis. 
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-06-25 09:00:43)
Zredagowana przez: Katarzyna Zyskowska (2012-07-25 13:14:28)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.augustow.pl/strona/przygotowanie-zawodowe-doroslych/90