Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Prace interwencyjne

Prace Interwencyjne

 

Prace interwencyjne oznaczają zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej z Urzędem Pracy działającym z upoważnienia Starosty i  ma na celu wsparcie bezrobotnych.


 

 

Czas trwania prac interwencyjnych

 

Dokładny czas trwania zatrudnienia bezrobotnych i dofinansowania do wynagrodzenia określony jest w umowie o organizację prac interwencyjnych, zawartej pomiędzy pracodawcą i PUP. Umowa reguluje to czy refundacja odbywa się za każdy czy co drugi miesiąc zatrudnienia.

 


 

Koszty pracodawcy

 

Pracodawca pokrywa wynagrodzenie, oraz składki ZUS, składki na FP i FGŚP tak by bezrobotny zatrudniony w ramach prac interwencyjnych otrzymywał wynagrodzenie w wysokości nie mniejszej niż obowiązujące minimalne wynagrodzenie. Refundację Pracodawca otrzymuje po opłaceniu wszystkich świadczeń i złożeniu wniosku.

 

Niewywiązanie się z warunku utrzymania zatrudnienia skierowanego bezrobotnego w łącznych okresach podanych w art. 51, 56 i 59 powoduje obowiązek zwrotu uzyskanej pomocy wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości uzyskanej pomocy od dnia otrzymania pierwszej refundacji w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

 

W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie Art. 52 KP lub wygaśnięcia stosunku pracy przez skierowanego  bezrobotnego w trakcie okresu objętego refundacją albo przed upływem danego okresu po zakończeniu refundacji, starosta kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego. 

 

Pomoc publiczna

 

Pomoc udzielana pracodawcom i przedsiębiorcom w ramach prac interwencyjnych jest udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

 


 

 

Wysokość refundacji z PUP dla pracodawcy

 

Pracodawca z tytułu zatrudnienia bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych otrzymuje przez okres określony w umowie refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne. Maksymalna kwota refundacji za 1 pracownika  za 1  miesiąc wynosi tyle ile kwota zasiłku brutto dla bezrobotnych oraz składki na ubezpieczenie społeczne od tej kwoty.

 


 

Wszystkie dokumenty związane z organizacją prac interwencyjnych znajdziecie Państwo tutaj. 

 


 

Podstawa prawna:

  1. Ustawa dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz. U. 2015, poz. 149 z późn. zm.).
  2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne (Dz. U. z 2014r., poz. 864).
  3. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE nr L 352 z 24.12.2013, str. 1).

 

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-06-25 09:05:58)
Zredagowana przez: Katarzyna Zyskowska (2015-10-29 13:09:39)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.augustow.pl/strona/prace-interwencyjne/92