Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Obowiązki bezrobotnych

Osoba bezrobotna ma obowiązek:

 • zgłaszania się do właściwego powiatowego urzędu pracy w wyznaczonym terminie w celu przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy proponowanej przez urząd lub w innym celu wynikającym z ustawy i określonym przez urząd pracy, w tym potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy;
 • powiadomienia właściwego powiatowego urzędu pracy w okresie 7 dnia o uzasadnionej przyczynie niestawiennictwa w wyznaczonym terminie, oraz dostarczenia dokumentów potwierdzających tę przyczynę;
 • przyjmowania propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie lub poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym, mającym na celu ustalenie zdolności do pracy lub udziału w innej formie pomocy określonej w ustawie;
 • bezrobotny, który ma zamiar wyjechać za granicę lub będzie przebywał w sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia pracy (np. wyjazd krajowy w sprawach rodzinnych, remont mieszkania), nie zostanie pozbawiony statusu bezrobotnego, jeżeli o zamierzonym wyjeździe lub pozostawaniu w sytuacji powodującej brak gotowości, powiadomi wcześniej urząd pracy. Okres ten łącznie nie może przekroczyć 10 dni w jednym roku kalendarzowym;
 • zawiadomić w ciągu 7 dni powiatowy urząd pracy o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej (umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa agencyjna) lub o podjęciu działalności gospodarczej oraz o zaistnieniu innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego albo utratę prawa do zasiłku;
 • przedstawienia zaświadczeń o niezdolności do pracy wskutek choroby lub opieki nad chorym członkiem rodziny na druku ZUS ZLA (L-4, z wyjątkiem odbywających leczenie w zakładzie lecznictwa odwykowego);
 • składania lub przesyłania powiatowemu urzędowi pracy pisemnego oświadczenia o przychodach pod rygorem odpowiedzialności karnej w terminie 7 dni od dnia uzyskania przychodów oraz innych dokumentów niezbędnych do ustalenia uprawnień do świadczeń przewidzianych w ustawie;
 • informować w terminie 7 dni o wszelkich zmianach zawartych w karcie rejestracyjnej, a w szczególności: o zmianie adresu zameldowania, zamieszkania lub adresu do korespondencji, zmianie dowodu osobistego, podwyższeniu wykształcenia lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych, numeru telefonu;
 • bezrobotny, który ma zamiar lub zmienił miejsce zameldowania lub pobytu poza obszar działania urzędu w którym jest zarejestrowany, informuje powiatowy urząd pracy, w którym jest zarejestrowany, o terminie tej zmiany i obowiązany jest stawić się w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla nowego miejsca zamieszkania w terminie 14 dni od dnia zmiany miejsca zameldowania;
 • bezrobotny, który pobrał nienależne świadczenie pieniężne, jest obowiązany do zwrotu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji w przedmiocie obowiązku zwrotu nienależnie pobranego świadczenia pieniężnego, kwoty otrzymanego świadczenia wraz z przekazaną od tego świadczenia zaliczką na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne;
 • powiadomić powiatowy urząd pracy o udziale w szkoleniu/stażu bez skierowania starosty, finansowanym z publicznych środków wspólnotowych i krajowych, organizowanym przez inny podmiot niż urząd pracy, w terminie 7 dnia przed rozpoczęciem szkolenia/stażu;
 • powiadomić niezwłocznie o podleganiu na podstawie odrębnych przepisów, obowiązkowi ubezpieczenia społecznego.

 

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-06-21 17:45:31)
Zredagowana przez: Urszula Grzybowska (2014-10-24 10:23:01)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.augustow.pl/strona/obowiazki-bezrobotnych/45