Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

Dofinansowanie oznacza wypłacone bezrobotnemu jednorazowe środki z Funduszu Pracy przeznaczone na wydatki związane z rozpoczęciem przez bezrobotnego działalności gospodarczej.

Kto może ubiegać sie o dofinansowanie.

 •  O przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej może ubiegać się bezrobotny zarejestrowany w PUP w Augustowie, który spełnia między innymi następujące warunki:
 •  nie otrzymał bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej; założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej,
 • nie posiadał wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku,
 • złożył zobowiązanie do prowadzenia działalności gospodarczej  w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności bez jej zawieszania;
 •  nie był karany w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny lub ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
 • złożył oświadczenie, że rezygnuje z możliwości zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej,
 • nie złożył wniosku do innego starosty (powiatowego urzędu pracy) o przyznanie dofinansowania lub przyznania jednorazowo środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej,
 • nie jest zarejestrowany jako bezrobotny w okresie zgłoszonego do ewidencji działalności gospodarczej zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,
 • do wniosku dołączył dodatkowo:

a)    wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nie otrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

b)   informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, dotyczące w szczególności wnioskodawcy oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis; (tj. w zakresie, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 roku z późniejszymi zmianami);

 •   bezrobotny w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku:

a)    nie odmówił bez uzasadnionej przyczyny, przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie,

b)   z własnej winy nie przerwał szkolenia, stażu, wykonywania prac społecznie  użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie,

c)    po skierowaniu podjął szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż lub inną formę pomocy określoną w ustawie,

 • złożył wniosek kompletny, prawidłowo sporządzony i czytelnie wypełniony, a starosta (powiatowy urząd pracy) dysponuje środkami na jego sfinansowanie.

Wysokość dofinansowania, którą może otrzymać bezrobotny.

 Maksymalna wysokość środków na podjęcie działalności gospodarczej nie może przekraczać 6-krotnego przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu zawarcia umowy (w okresie od dnia 01.06.2017 r. do 31.08.2017 r. do kwoty 26121,30 zł).

 W przypadku gdy działalność jest podejmowana na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych w rozumieniu przepisów prawa spółdzielczego, wysokość przyznanych bezrobotnemu środków nie może przekraczać 4-krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka przystępującego do spółdzielni po jej założeniu.

Na co można wydać otrzymana dotację.

 Środki z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej mogą być przeznaczone na zakup towarów i usług, w szczególności na zakupów środków trwałych, urządzeń, maszyn, materiałów, towarów, usług i materiałów reklamowych, pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanego z podjęciem działalności gospodarczej. Na remont lokalu w którym prowadzona będzie działalność gospodarcza można przeznaczyć do 10 % maksymalnej kwoty dofinansowania. Na zakup towaru, jak też materiałów do produkcji można przeznaczyć do 30 % maksymalnej kwoty natomiast na reklamę 10%. Zakup samochodu w wersji ciężarowej do kwoty 5000,00 zł (wyłączenie zakupu samochodu osobowego nie dotyczy sytuacji, w których wykorzystanie samochodu pozostaje w bez-pośrednim związku z profilem wykonywanej działalności – działalność taksówek osobowych lub szkolenie z zakresu nauki jazdy).

Dopuszczalne formy zabezpieczenia zwrotu dofinansowania.

 Warunkiem otrzymania dofinansowania jest zabezpieczenie przyznanych środków w formie:

 • weksla z poręczeniem wekslowym,
 • aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji,
 • zastaw na prawach lub rzeczach,
 • gwarancji bankowej,
 • blokady środków zgromadzonych na rachunku bankowym,
 • poręczenia osób fizycznych, prawnych oraz nie posiadających osobowości prawnej,      a posiadających zdolność do czynności prawnych.

  Podstawa prawna.  

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U.  z 2017 r., poz. 1065 z późniejszymi zmianami).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania śodków na podjęcie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1041).

Dodatkowych informacji udzielają:

Sławomir Różański - Inspektor Powiatowy

Luiza Łazar - Inspektor

Kontakt: 87 6444900, wewn. 268, 269, 291,

lub 87 644 49 01, 87 644 49 02, 87 644 49 03.

 

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-06-25 08:38:53)
Zredagowana przez: Urszula Grzybowska (2017-06-01 11:38:50)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.augustow.pl/strona/jednorazowe-srodki-na-podjecie-dzialalnosci-gospodarczej/64