Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Informacja starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcowi

Zezwolenie na pracę jest wymagane m.in. jeżeli cudzoziemiec wykonuje pracę na terytorium RP na podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba lub miejsce zamieszkania lub oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej działalności znajduje się na terytorium RP.

Zezwolenie wydawane jest przez wojewodę.

Wojewoda wydaje zezwolenie bez konieczności uzyskania informacji starosty, jeżeli:

 • zawód, w którym cudzoziemiec ma wykonywać pracę lub rodzaj pracy, która ma być mu powierzona znajduje się w wykazie zawodów i rodzajów pracy określonym przez wojewodę właściwego ze względu na główne miejsce wykonywania pracy;
 • wydaje przedłużenie zezwolenia na pracę dla tego samego cudzoziemca i na tym samym stanowisku.

Wojewoda wydaje zezwolenie, jeżeli:

 • wysokość wynagrodzenia, która będzie określona w umowie z cudzoziemcem nie będzie niższa od wynagrodzenia pracowników wykonujących pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku;
 • podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi dołączył do wniosku o wydanie zezwolenia na pracę informację starosty właściwego ze względu na główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy.

Informację starosta wydaje w terminie:

 • nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia oferty pracy w powiatowym urzędzie pracy, jeżeli z analizy rejestrów bezrobotnych i poszukujących pracy nie wynika, że istnieje możliwość zorganizowania rekrutacji,
 • nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia oferty pracy w przypadku organizowania rekrutacji wśród bezrobotnych i poszukujących pracy.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 645 z późn. zmianami)

Jeżeli warunkiem wydania przez wojewodę zezwolenia jest uzyskanie przez podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi informacji, starosta:

 • przyjmuje od podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi ofertę pracy;
 • niezwłocznie sprawdza, czy wśród osób zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy są kandydaci spełniający wymagania określone w ofercie pracy;
 • informuje podmiot składający ofertę o liczbie kandydatów spełniających wymagania określone w ofercie pracy;
 • w uzgodnieniu z podmiotem składającym ofertę pracy kieruje kandydatów spełniających wymagania określone w ofercie pracy do podmiotu składającego ofertę;
 • dokonuje analizy wysokości proponowanego wynagrodzenia w odniesieniu do wysokości wynagrodzenia w takim samym lub porównywalnym zawodzie lub rodzaju pracy;
 • wydaje podmiotowi powierzającemu wykonywanie pracy cudzoziemcowi informację na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi obejmującą obywateli polskich i cudzoziemców, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 1-11 ustawy, zarejestrowanych jako bezrobotni lub poszukujący pracy, uwzględniając liczbę kandydatów skierowanych do pracodawcy w związku ze zgłoszoną ofertą pracy, jeżeli byli do pracodawcy kierowani, ocenę adekwatności wskazanych wymagań w stosunku do stanowiska lub rodzaju oferowanej pracy oraz ocenę proponowanej wysokości wynagrodzenia w stosunku do poziomu wynagrodzeń dla porównywalnych zawodów lub rodzajów pracy na lokalnym rynku pracy;
 • w przypadku gdy wydał informację o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi, kieruje kandydatów spełniających wymagania określone w ofercie pracy, niebędących obywatelami polskimi i cudzoziemcami, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 1-11 ustawy, do podmiotu składającego ofertę pracy, w uzgodnieniu z tym podmiotem.

W toku postępowania, starosta nie bierze pod uwagę wskazanych w ofercie pracy wymagań, jeżeli są one zaniżone lub zawyżone w stosunku do pracy, którą cudzoziemiec ma wykonywać.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie wydania zezwolenia na pracę cudzoziemca (Dz.U. 2015 poz. 543).

 

Szczegółowych informacji udziela:

Krzysztof Szymański; tel. 87 644 49 05

Strona dodana przez: Urszula Grzybowska (2017-03-14 10:28:37)
Zredagowana przez: Urszula Grzybowska (2017-08-17 13:46:58)

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument Wniosek o wydanie informacji starosty-2 (.doc 30.5kB) 2017-03-14 30.5kB Plik: Wniosek o wydanie informacji starosty-2.doc (30.5kB)POBIERZ
Dokument PDF Oferta pracy (.pdf 338.53kB) 2017-03-14 338.53kB Plik: Oferta pracy.pdf (338.53kB)POBIERZ

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.augustow.pl/strona/informacja-starosty-na-temat-mo%C5%BCliwosci-zaspokojenia-potrzeb-kadrowych-podmiotu-powierzajacego-wykonanie-pracy-cudzoziemcowi/209