Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Informacja dotycząca projektu konkursowego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w roku 2011

Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie z uwagi na znacznie ograniczony budżet 2011 roku postanowiłpozyskać dodatkowe środki finansowe przystępując na początku kwietnia br. do konkursu nr 1/POKL/6.1.1/2011 organizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku


W dniu 1 lipca 2011 roku otrzymaliśmy informację, iż nasz wniosek o dofinansowanie realizacji projektu został pozytywnie rozpatrzony przez Komisję Oceny Projektów. Znalazł się na miejscu 4 listy rankingowej co oznacza, że został przyjęty do realizacji. Przyznane zostało dofinansowanie na realizację projektu w wysokości 337 100,00zł.

Projekt konkursowy pt. „Powiat augustowski wspiera zatrudnienie” będzie realizowany w ramach:

Priorytetu: VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich,

Działania: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, 

Poddziałania: 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy,

Programu Operacyjnego KapitałLudzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czas realizacji projektu: od 01.08.2011r. do 31.10.2012 r.


Celem głównym projektu jest:

Zwiększenie szans na zatrudnienie 25 osób bezrobotnych w tym 13 kobiet i 12 mężczyzn zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Augustowie.
Celem szczegółowym projektu jest: Zdobycie doświadczenia zawodowego przez osoby bezrobotne, które odbyły staże.


Grupą docelową będąbezrobotni zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w Augustowie, której w celu osiągnięcia zamierzonego celu ogólnego i celu szczegółowego przewidziano realizację staży.

W ramach projektu 25 osób zostanie skierowanych na staże. Ze staży przez okres 6 miesięcy,zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, skorzystają osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy,  a ze staży trwających 12 miesięcy skorzystająbezrobotni do 25 roku życia oraz bezrobotni w okresie 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej, którzy nie ukończyli 27 roku życia.

Niniejszy Projekt zakłada, iż staż dla dwudziestu (20) uczestników/uczestniczek będzie trwać 12 miesięcy a dla pięciu (5) uczestników/uczestniczek 6 miesięcy. Projekt zakłada, iż 8 osób skierowanych na staż skorzysta ze zwrotu kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca odbywania u pracodawcy stażu. Osoby po ukończeniu stażu zdobędą doświadczenie zawodowe co zostanie udokumentowane zaświadczeniem ukończenia stażu. Realizacja staży w ramach projektu spowoduje zwiększenie o tę ilość staży zorganizowanych przez nasz Urząd.

Poprzez udział w stażach uczestniczki/uczestnicy nabędą doświadczenia zawodowego co przyczyni się do aktywności zawodowej i atrakcyjności tych osób a to skutkować będzie zatrudnieniem.

Projekt określa następujące wskaźniki – kryteria dostępu:

1. 45% uczestniczek/uczestników uzyska zatrudnienie w okresie realizacji projektu na okres co najmniej 3 miesięcy tj. 12 osób w tym: 6 kobiet i 6 mężczyzn,

2. 6% uczestniczek/uczestników stanowić będą osoby niepełnosprawne tj. 2 osoby w tym: 1 kobieta i 1mężczyzna,

3. 30% uczestniczek/uczestników stanowić będą osoby zamieszkujące tereny wiejskie tj. 8 osób. w tym; 4 kobiety i 4mężczyzn.


Ponadto zostały określone poniższe wskaźniki do osiągnięcia:

1. Liczba osób, które zakończąudział w projekcie: ogółem: 20 osób w tym: 10 kobiet i 10 mężczyzn,

2. Liczba osób, które zostaną objęte Indywidualnym Planem Działania – 25 osób,

3. 30% uczestniczek/uczestników zostanie objęte wsparciem ukierunkowanym na tzw. zielone miejsca pracy tj. 8 osób.

Założenia projektowe określiły, iż wszyscy beneficjenci ostateczni, którzy rozpocznąstaże skorzystają wcześniej z usług pośrednictwa pracy i każdemu zostanie sporządzony Indywidualny Plan Działania.

W projekcie przewidziano równieżdziałania horyzontalne niezbędne dla poprawności realizacji całości Projektu i osiągnięcia założonych celów i rezultatów Projektu. Do tych działań należy rekrutacja, selekcja uczestników Projektów oraz monitoring założeńprojektowych.

Podpisanie umowy o realizację projektu nastapi w ciągu kilku najbliższych tygodni.


Sporządziła:Grażyna Derda

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-06-28 15:24:30)
Zredagowana przez: Lidia Hańczuk (2012-08-29 09:42:52)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.augustow.pl/strona/informacja-dotyczaca-projektu-konkursowego-w-ramach-europejskiego-funduszu-spolecznego-w-roku-2011/145