Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie
http://pup.augustow.pl/strona/szkolenia-pracownikow-i-inne-formy-podnoszenia-kwalifikacji/88

Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji

 

Szkolenia pracowników i inne formy aktywizacji zawodowej

 

Kto może się ubiegać??

w wieku 45 lat i powyżej, zainteresowani pomocą w rozwoju zawodowym, po zarestrowaniu w urzedzie pracy.

 


 

SZKOLENIA

 

W szczególności w przypadku:

 

 - braku kwalifikacji zawodowych,

 - konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji,

 - utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie,

 - braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

 


 

POŻYCZKA SZKOLENIOWA

 

Pożyczka na sfinansowanie kosztów szkolenia do wysokości 400% przeciętnego wynagrodzenia w celu utrzymania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

 STUDIA PODYPLOMOWE

 

Na wniosek osoby zainteresowanej starosta może sfinansoować z Funduszu Pracy koszty studiów podyplomowych należne organizatorowi studiów, do wysokości 100%, jednak nie więcej niż 300 % przeciętnego wynagrodzenia.

 


 

Podstwa prawna:

 

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 415 z 2008r. z późn. zm.)