Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie
http://pup.augustow.pl/strona/roboty-publiczne/56

Roboty publiczne

 

Roboty publiczne to zatrudnienie bezrobotnego, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy (refundacja co miesiąc) lub nie dłuższym niż 12 miesięcy (refundacja co drugi miesiąc), przy wykonywaniu prac organizowanych przez powiaty - z wyłączeniem prac organizowanych w urzędach pracy - gminy, organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką: ochrony środowiska, kultury, oświaty, kultury fizycznej i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy społecznej, a także spółki wodne i ich związki, jeżeli prace te są finansowane lub dofinansowane ze środków samorządu terytorialnego, budżetu państwa, funduszy celowych, organizacji pozarządowych, spółek wodnych i ich związków.

 

Czas trwania robót publicznych

 

Dokładny czas trwania zatrudnienia bezrobotnych i dofinansowania do wynagrodzenia określony jest w umowie zawartej pomiędzy pracodawcą i PUP, nie dłużej niż 6 miesięcy (refundacja co miesiąc) lub 12 miesięcy (refundacja co drugi miesiąc).

 

Urząd może skierować do zatrudnienia osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Augustowie.

 

Koszty pracodawcy

 

Pracodawca pokrywa część kosztów wynagrodzenia, część składki ZUS, składki na FP i FGŚP tak by bezrobotny zatrudniony w ramach robót publicznych otrzymywał wynagrodzenie w wysokości nie mniejszej niż obowiązujące minimalne wynagrodzenie w przypadku pracy na pełny etat i co najmniej połowę minimalnego wynagrodzenia w przypadku pracy na 1/2 etatu.

 

Wysokość pomocy finansowej z PUP dla organizatora robót publicznych

 

Maksymalna kwota refundacji wynagrodzenia za jedną osobę za jeden miesiąc, zatrudnionej w pełnym wymiarze czasu pracy nie może przekroczyć 50% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu zatrudnienia bezrobotnego + ZUS od refundowanej kwoty wynagrodzenia. Kwota refundacji każdorazowo określona jest w umowie o zwrot kosztów zatrudnienia bezrobotnych w ramach robót publicznych.

 

 

Rozliczenie robót publicznych

 

Podstawą do zwrotu wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne jest przedłożenie w ustalonym z urzędem terminie, kserokopii uwierzytelnionych przez pracodawcę następujących dokumentów:

wniosek o zwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenie społeczne za skierowanych bezrobotnych zatrudnionych w ramach robót publicznych (do pobrania ze strony internetowej tut. urzędu),
rozliczenie finansowe na drukach urzędu (do pobrania ze strony internetowej tut. urzędu),
lista płac z potwierdzeniem odbioru wynagrodzenia,
deklaracje składek na ubezpieczenie społeczne ZUS DRA,
polecenie przelewu składek lub inny dokument potwierdzający dokonanie zapłaty składek na ubezpieczenie społeczne i podatku,
w przypadku chorobowego dostarczyć zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA,
w przypadku urlopu wypoczynkowego lub bezpłatnego kserokopii wniosku urlopowego złożonego przez pracownika,
kserokopia listy obecności.

 

Pomoc udzielana pracodawcom i przedsiębiorcom w ramach robót publicznych jest udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

 

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 20. kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz. U. 2015, poz. 149 z późn. zm.).
  2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie organizowania prac i interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne (Dz. U. z 2014r., poz. 864).