Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 63046
Status bezrobotnego i poszukującego pracy 4687
Przyznanie statusu bezrobotnego 4285
Przyznanie statusu poszukującego pracy 5933
Utrata statusu bezrobotnego 3459
Utrata statusu poszukującego pracy 3031
Rejestracja bezrobotnych 18229
Rejestracja przez Internet 7630
Rejestracja poszukujących pracy 4927
Rejestracja przez Internet 3512
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 8104
Prawa bezrobotnych 5503
Prawa poszukujących pracy 4028
Obowiązki bezrobotnych 4131
Obowiązki poszukujących pracy 3719
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 10907
Pośrednictwo pracy krajowe 7655
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG (EURES, w tym usługi transgraniczne) 3281
Poradnictwo zawodowe 13079
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 7123
Szkolenia 24376
Studia podyplomowe 8609
Pozostałe formy podnoszenia kwalifikacji 5897
Przygotowanie zawodowe dorosłych 6035
Staże 14639
Prace interwencyjne 4959
Roboty publiczne 5462
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 3295
Prace społecznie użyteczne 5424
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 17603
Wysokość świadczeń pieniężnych 11739
Zasiłek dla bezrobotnych 9338
Prawo do zasiłku 6979
Okres pobierania zasiłku 9166
Ubezpieczenie zdrowotne 4165
Dodatek aktywizacyjny 7953
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 16582
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 6366
Zwrot kosztów przejazdu 5207
Zwrot kosztów zakwaterowania, 4646
Stypendium z tytułu podjęcia nauki, 5760
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 4576
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 3200
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 15902
Inne finansowe formy wsparcia 4787
Dodatkowe instrumenty adresowane do bezrobotnych do 30 roku życia 1294
Bon szkoleniowy 1053
Bon stażowy 2309
Bon zatrudnieniowy 1330
Bon na zasiedlenie 2421
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 3620
Dokumenty do pobrania dla bezrobotnych 25787
Agencje zatrudnienia 5133
Informacje dla osób niepełnosprawnych 5261
Dostęp do tłumacza języka migowego 10331
Wsparcie dla niepełnosprawnych absolwentów 2739
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 40004
Zgłoszenie oferty pracy 7089
Zgłaszanie ofert pracy przez Internet 4832
Zgłaszanie ofert pracy przez e-mail 3926
Zgłaszanie ofert pracy w sposób tradycyjny 3527
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 3323
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 3241
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 2716
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 9971
Pośrednictwo pracy krajowe 2737
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2744
Poradnictwo zawodowe 3228
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 6769
Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) 10452
Przygotowanie zawodowe dorosłych 4204
Staże 25440
Prace interwencyjne 9486
Roboty publiczne 7290
Prace społecznie użyteczne 4753
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 14821
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 3914
Refundacja kosztów szkoleń pracowników 3011
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 2770
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 9441
Zwolnienia grupowe 2807
Wysokość świadczeń pieniężnych 4323
Tróstronne umowy szkoleniowe 1768
REFUNDACJA CZĘŚCI KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ ORAZ SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA 7918
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 2139
Typy zezwoleń na pracę cudzoziemców 2132
Tryb postępowania 2008
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 1993
Wymagane dokumenty 2219
Informacja starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcowi 273
Opłaty 2066
Przedłużanie zezwoleń na pracę cudzoziemców 2914
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 2374
Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Rosji 2475
Dokumenty do pobrania dla pracodawców 36235
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno – Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 44672
Centrum Aktywizacji Zawodowej 7197
Programy 4715
Trwające 7155
Zakończone 3317
Projekty EFS 6027
Trwające 3415
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie augustowskim(III)-POWER 180
Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez pracy w powiecie augustowskim(III)-RPO 130
Zakończone 4022
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie augustowskim - PO WER 2012
Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez pracy w powiecie augustowskim - RPO 2001
Projekt systemowy „Powiat augustowski aktywny na rynku pracy” na koniec 2014 r. 2842
Projekt systemowy „Powiat augustowski aktywny na rynku pracy” na koniec roku 2010 5616
Projekt systemowy „Powiat augustowski aktywny na rynku pracy” na koniec roku 2009r. 6492
NOVA– program wsparcia procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych na Suwalszczyźnie 5669
"Promocja Rynku Pracy" autorstwa WUP w Białymstoku w partnerstwie z Powiatowymi Urzędami Pracy 4250
Realizacja projektu w ramach działania 6.1.3 PO KL na koniec I półrocza 2009 2664
Stan realizacji projektu w ramach działania 6.1.3 PO KL po trzech kwartałach roku 2009 2598
Założenia do wniosku o dofinansowanie na projekt systemowy PUP Augustów na rok 2010 4676
„Powiat augustowski aktywny na rynku pracy” na koniec I półrocza 2011 4111
Informacja dotycząca projektu konkursowego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w roku 2011 3270
Rada Rynku Pracy 9876
Skład Rady 3392
Planowane posiedzenia 3679
Analizy i statystyki 4915
Sprawozdania, Analizy, Opracowania dotyczące bezrobocia w powiecie augustowskim 10905
Stopa bezrobocia w powiecie augustowskim 10369
Bezrobocie w gminach 7282
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych 6008
Publikacje, opracowania, analizy na temat krajowego rynku pracy 5577
Przydatne linki 4202
Zamówienia publiczne 5164
Realizowane zamówienia 4844
Zakończone 2900
ROK 2012 2928
Rok 2013 - Monter ociepleń budynków z montowaniem rusztowań 4804
Rok 2013 - Usługi pocztowe 2863
Rok 2014 - Monter dociepleń budynków z montażem rusztowań 3082
Rok 2014 Usługi pocztowe 10844