Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 64244
Status bezrobotnego i poszukującego pracy 4804
Przyznanie statusu bezrobotnego 4394
Przyznanie statusu poszukującego pracy 6043
Utrata statusu bezrobotnego 3552
Utrata statusu poszukującego pracy 3115
Rejestracja bezrobotnych 18546
Rejestracja przez Internet 7774
Rejestracja poszukujących pracy 5034
Rejestracja przez Internet 3592
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 8289
Prawa bezrobotnych 5615
Prawa poszukujących pracy 4119
Obowiązki bezrobotnych 4246
Obowiązki poszukujących pracy 3812
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 11140
Pośrednictwo pracy krajowe 7812
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG (EURES, w tym usługi transgraniczne) 3353
Poradnictwo zawodowe 13230
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 7280
Szkolenia 24802
Studia podyplomowe 8884
Pozostałe formy podnoszenia kwalifikacji 6072
Przygotowanie zawodowe dorosłych 6261
Staże 14940
Prace interwencyjne 5121
Roboty publiczne 5620
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 3385
Prace społecznie użyteczne 5538
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 17977
Wysokość świadczeń pieniężnych 11938
Zasiłek dla bezrobotnych 9525
Prawo do zasiłku 7207
Okres pobierania zasiłku 9367
Ubezpieczenie zdrowotne 4287
Dodatek aktywizacyjny 8119
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 16909
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 6515
Zwrot kosztów przejazdu 5373
Zwrot kosztów zakwaterowania, 4803
Stypendium z tytułu podjęcia nauki, 5921
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 4696
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 3274
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 16464
Inne finansowe formy wsparcia 4889
Dodatkowe instrumenty adresowane do bezrobotnych do 30 roku życia 1415
Bon szkoleniowy 1149
Bon stażowy 2428
Bon zatrudnieniowy 1451
Bon na zasiedlenie 2634
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 3688
Dokumenty do pobrania dla bezrobotnych 26424
Agencje zatrudnienia 5242
Informacje dla osób niepełnosprawnych 5363
Dostęp do tłumacza języka migowego 10587
Wsparcie dla niepełnosprawnych absolwentów 2818
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 41060
Zgłoszenie oferty pracy 7282
Zgłaszanie ofert pracy przez Internet 4999
Zgłaszanie ofert pracy przez e-mail 4052
Zgłaszanie ofert pracy w sposób tradycyjny 3621
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 3413
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 3329
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 2797
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 10262
Pośrednictwo pracy krajowe 2818
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2820
Poradnictwo zawodowe 3315
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 6920
Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) 10704
Przygotowanie zawodowe dorosłych 4368
Staże 26054
Prace interwencyjne 9702
Roboty publiczne 7454
Prace społecznie użyteczne 4865
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 15229
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 4017
Refundacja kosztów szkoleń pracowników 3098
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 2843
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 9616
Zwolnienia grupowe 2888
Wysokość świadczeń pieniężnych 4391
Tróstronne umowy szkoleniowe 1842
REFUNDACJA CZĘŚCI KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ ORAZ SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA 8068
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 2218
Typy zezwoleń na pracę cudzoziemców 2206
Tryb postępowania 2093
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 2060
Wymagane dokumenty 2300
Informacja starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcowi 350
Opłaty 2143
Przedłużanie zezwoleń na pracę cudzoziemców 2990
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 2446
Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Rosji 2560
Dokumenty do pobrania dla pracodawców 37234
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno – Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 46182
Centrum Aktywizacji Zawodowej 7343
Programy 4857
Trwające 7349
Zakończone 3418
Projekty EFS 6236
Trwające 3541
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie augustowskim(III)-POWER 364
Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez pracy w powiecie augustowskim(III)-RPO 259
Zakończone 4130
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie augustowskim - PO WER 2140
Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez pracy w powiecie augustowskim - RPO 2111
Projekt systemowy „Powiat augustowski aktywny na rynku pracy” na koniec 2014 r. 2917
Projekt systemowy „Powiat augustowski aktywny na rynku pracy” na koniec roku 2010 5749
Projekt systemowy „Powiat augustowski aktywny na rynku pracy” na koniec roku 2009r. 6573
NOVA– program wsparcia procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych na Suwalszczyźnie 5800
"Promocja Rynku Pracy" autorstwa WUP w Białymstoku w partnerstwie z Powiatowymi Urzędami Pracy 4333
Realizacja projektu w ramach działania 6.1.3 PO KL na koniec I półrocza 2009 2738
Stan realizacji projektu w ramach działania 6.1.3 PO KL po trzech kwartałach roku 2009 2678
Założenia do wniosku o dofinansowanie na projekt systemowy PUP Augustów na rok 2010 4844
„Powiat augustowski aktywny na rynku pracy” na koniec I półrocza 2011 4194
Informacja dotycząca projektu konkursowego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w roku 2011 3350
Rada Rynku Pracy 10081
Skład Rady 3501
Planowane posiedzenia 3768
Analizy i statystyki 5063
Sprawozdania, Analizy, Opracowania dotyczące bezrobocia w powiecie augustowskim 11123
Stopa bezrobocia w powiecie augustowskim 10529
Bezrobocie w gminach 7374
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych 6154
Publikacje, opracowania, analizy na temat krajowego rynku pracy 5720
Przydatne linki 4316
Zamówienia publiczne 5299
Realizowane zamówienia 4944
Zakończone 3006
ROK 2012 3023
Rok 2013 - Monter ociepleń budynków z montowaniem rusztowań 4889
Rok 2013 - Usługi pocztowe 2960
Rok 2014 - Monter dociepleń budynków z montażem rusztowań 3169
Rok 2014 Usługi pocztowe 11075