Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 65088
Status bezrobotnego i poszukującego pracy 4895
Przyznanie statusu bezrobotnego 4476
Przyznanie statusu poszukującego pracy 6142
Utrata statusu bezrobotnego 3674
Utrata statusu poszukującego pracy 3184
Rejestracja bezrobotnych 18746
Rejestracja przez Internet 7887
Rejestracja poszukujących pracy 5119
Rejestracja przez Internet 3677
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 8416
Prawa bezrobotnych 5714
Prawa poszukujących pracy 4201
Obowiązki bezrobotnych 4328
Obowiązki poszukujących pracy 3897
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 11310
Pośrednictwo pracy krajowe 7989
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG (EURES, w tym usługi transgraniczne) 3431
Poradnictwo zawodowe 13406
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 7387
Szkolenia 25155
Studia podyplomowe 9073
Pozostałe formy podnoszenia kwalifikacji 6233
Przygotowanie zawodowe dorosłych 6473
Staże 15227
Prace interwencyjne 5278
Roboty publiczne 5775
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 3458
Prace społecznie użyteczne 5682
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 18209
Wysokość świadczeń pieniężnych 12130
Zasiłek dla bezrobotnych 9692
Prawo do zasiłku 7443
Okres pobierania zasiłku 9601
Ubezpieczenie zdrowotne 4397
Dodatek aktywizacyjny 8278
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 17137
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 6721
Zwrot kosztów przejazdu 5551
Zwrot kosztów zakwaterowania, 4951
Stypendium z tytułu podjęcia nauki, 6087
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 4803
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 3380
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 16838
Inne finansowe formy wsparcia 4992
Dodatkowe instrumenty adresowane do bezrobotnych do 30 roku życia 1537
Bon szkoleniowy 1257
Bon stażowy 2537
Bon zatrudnieniowy 1585
Bon na zasiedlenie 2856
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 3773
Dokumenty do pobrania dla bezrobotnych 26877
Agencje zatrudnienia 5340
Informacje dla osób niepełnosprawnych 5451
Dostęp do tłumacza języka migowego 10821
Wsparcie dla niepełnosprawnych absolwentów 2901
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 41807
Zgłoszenie oferty pracy 7430
Zgłaszanie ofert pracy przez Internet 5134
Zgłaszanie ofert pracy przez e-mail 4156
Zgłaszanie ofert pracy w sposób tradycyjny 3717
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 3540
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 3409
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 2893
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 10477
Pośrednictwo pracy krajowe 2902
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2900
Poradnictwo zawodowe 3395
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 7054
Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) 10904
Przygotowanie zawodowe dorosłych 4525
Staże 26465
Prace interwencyjne 9905
Roboty publiczne 7597
Prace społecznie użyteczne 5003
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 15562
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 4136
Refundacja kosztów szkoleń pracowników 3197
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 2920
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 9778
Zwolnienia grupowe 2960
Wysokość świadczeń pieniężnych 4493
Tróstronne umowy szkoleniowe 1922
REFUNDACJA CZĘŚCI KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ ORAZ SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA 8227
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 2319
Typy zezwoleń na pracę cudzoziemców 2285
Tryb postępowania 2165
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 2154
Wymagane dokumenty 2375
Informacja starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcowi 410
Opłaty 2230
Przedłużanie zezwoleń na pracę cudzoziemców 3088
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 2532
Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Rosji 2647
Dokumenty do pobrania dla pracodawców 37920
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno – Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 47303
Centrum Aktywizacji Zawodowej 7474
Programy 4977
Trwające 7546
Zakończone 3514
Projekty EFS 6365
Trwające 3626
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie augustowskim(III)-POWER 490
Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez pracy w powiecie augustowskim(III)-RPO 347
Zakończone 4214
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie augustowskim - PO WER 2278
Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez pracy w powiecie augustowskim - RPO 2228
Projekt systemowy „Powiat augustowski aktywny na rynku pracy” na koniec 2014 r. 2984
Projekt systemowy „Powiat augustowski aktywny na rynku pracy” na koniec roku 2010 5865
Projekt systemowy „Powiat augustowski aktywny na rynku pracy” na koniec roku 2009r. 6646
NOVA– program wsparcia procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych na Suwalszczyźnie 5921
"Promocja Rynku Pracy" autorstwa WUP w Białymstoku w partnerstwie z Powiatowymi Urzędami Pracy 4404
Realizacja projektu w ramach działania 6.1.3 PO KL na koniec I półrocza 2009 2811
Stan realizacji projektu w ramach działania 6.1.3 PO KL po trzech kwartałach roku 2009 2750
Założenia do wniosku o dofinansowanie na projekt systemowy PUP Augustów na rok 2010 5018
„Powiat augustowski aktywny na rynku pracy” na koniec I półrocza 2011 4293
Informacja dotycząca projektu konkursowego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w roku 2011 3440
Rada Rynku Pracy 10391
Skład Rady 3596
Planowane posiedzenia 3845
Analizy i statystyki 5160
Sprawozdania, Analizy, Opracowania dotyczące bezrobocia w powiecie augustowskim 11388
Stopa bezrobocia w powiecie augustowskim 10667
Bezrobocie w gminach 7451
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych 6303
Publikacje, opracowania, analizy na temat krajowego rynku pracy 5878
Przydatne linki 4419
Zamówienia publiczne 5404
Realizowane zamówienia 5039
Zakończone 3114
ROK 2012 3132
Rok 2013 - Monter ociepleń budynków z montowaniem rusztowań 4983
Rok 2013 - Usługi pocztowe 3049
Rok 2014 - Monter dociepleń budynków z montażem rusztowań 3229
Rok 2014 Usługi pocztowe 11265