Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 62202
Status bezrobotnego i poszukującego pracy 4580
Przyznanie statusu bezrobotnego 4196
Przyznanie statusu poszukującego pracy 5833
Utrata statusu bezrobotnego 3359
Utrata statusu poszukującego pracy 2943
Rejestracja bezrobotnych 18005
Rejestracja przez Internet 7512
Rejestracja poszukujących pracy 4826
Rejestracja przez Internet 3440
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 7941
Prawa bezrobotnych 5398
Prawa poszukujących pracy 3940
Obowiązki bezrobotnych 4035
Obowiązki poszukujących pracy 3623
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 10727
Pośrednictwo pracy krajowe 7502
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG (EURES, w tym usługi transgraniczne) 3220
Poradnictwo zawodowe 12935
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 7002
Szkolenia 24069
Studia podyplomowe 8444
Pozostałe formy podnoszenia kwalifikacji 5731
Przygotowanie zawodowe dorosłych 5838
Staże 14420
Prace interwencyjne 4823
Roboty publiczne 5320
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 3203
Prace społecznie użyteczne 5284
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 17340
Wysokość świadczeń pieniężnych 11591
Zasiłek dla bezrobotnych 9209
Prawo do zasiłku 6794
Okres pobierania zasiłku 8995
Ubezpieczenie zdrowotne 4058
Dodatek aktywizacyjny 7755
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 16338
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 6207
Zwrot kosztów przejazdu 5066
Zwrot kosztów zakwaterowania, 4514
Stypendium z tytułu podjęcia nauki, 5596
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 4471
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 3113
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 15525
Inne finansowe formy wsparcia 4680
Dodatkowe instrumenty adresowane do bezrobotnych do 30 roku życia 1149
Bon szkoleniowy 952
Bon stażowy 2164
Bon zatrudnieniowy 1207
Bon na zasiedlenie 2264
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 3551
Dokumenty do pobrania dla bezrobotnych 25277
Agencje zatrudnienia 5040
Informacje dla osób niepełnosprawnych 5162
Dostęp do tłumacza języka migowego 10112
Wsparcie dla niepełnosprawnych absolwentów 2660
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 39206
Zgłoszenie oferty pracy 6935
Zgłaszanie ofert pracy przez Internet 4683
Zgłaszanie ofert pracy przez e-mail 3841
Zgłaszanie ofert pracy w sposób tradycyjny 3429
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 3228
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 3158
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 2630
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 9739
Pośrednictwo pracy krajowe 2647
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2686
Poradnictwo zawodowe 3112
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 6645
Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) 10283
Przygotowanie zawodowe dorosłych 4055
Staże 24992
Prace interwencyjne 9278
Roboty publiczne 7164
Prace społecznie użyteczne 4625
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 14570
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 3798
Refundacja kosztów szkoleń pracowników 2920
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 2690
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 9301
Zwolnienia grupowe 2741
Wysokość świadczeń pieniężnych 4243
Tróstronne umowy szkoleniowe 1681
REFUNDACJA CZĘŚCI KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ ORAZ SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA 7768
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 2040
Typy zezwoleń na pracę cudzoziemców 2066
Tryb postępowania 1921
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 1917
Wymagane dokumenty 2139
Informacja starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcowi 209
Opłaty 1981
Przedłużanie zezwoleń na pracę cudzoziemców 2828
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 2304
Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Rosji 2401
Dokumenty do pobrania dla pracodawców 35484
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno – Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 43667
Centrum Aktywizacji Zawodowej 7061
Programy 4604
Trwające 6946
Zakończone 3208
Projekty EFS 5877
Trwające 3297
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie augustowskim(III)-POWER 56
Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez pracy w powiecie augustowskim(III)-RPO 64
Zakończone 3914
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie augustowskim - PO WER 1856
Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez pracy w powiecie augustowskim - RPO 1856
Projekt systemowy „Powiat augustowski aktywny na rynku pracy” na koniec 2014 r. 2734
Projekt systemowy „Powiat augustowski aktywny na rynku pracy” na koniec roku 2010 5496
Projekt systemowy „Powiat augustowski aktywny na rynku pracy” na koniec roku 2009r. 6406
NOVA– program wsparcia procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych na Suwalszczyźnie 5546
"Promocja Rynku Pracy" autorstwa WUP w Białymstoku w partnerstwie z Powiatowymi Urzędami Pracy 4161
Realizacja projektu w ramach działania 6.1.3 PO KL na koniec I półrocza 2009 2583
Stan realizacji projektu w ramach działania 6.1.3 PO KL po trzech kwartałach roku 2009 2515
Założenia do wniosku o dofinansowanie na projekt systemowy PUP Augustów na rok 2010 4533
„Powiat augustowski aktywny na rynku pracy” na koniec I półrocza 2011 4040
Informacja dotycząca projektu konkursowego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w roku 2011 3167
Rada Rynku Pracy 9672
Skład Rady 3294
Planowane posiedzenia 3564
Analizy i statystyki 4796
Sprawozdania, Analizy, Opracowania dotyczące bezrobocia w powiecie augustowskim 10703
Stopa bezrobocia w powiecie augustowskim 10231
Bezrobocie w gminach 7154
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych 5865
Publikacje, opracowania, analizy na temat krajowego rynku pracy 5450
Przydatne linki 4083
Zamówienia publiczne 5036
Realizowane zamówienia 4726
Zakończone 2793
ROK 2012 2822
Rok 2013 - Monter ociepleń budynków z montowaniem rusztowań 4707
Rok 2013 - Usługi pocztowe 2754
Rok 2014 - Monter dociepleń budynków z montażem rusztowań 2983
Rok 2014 Usługi pocztowe 10684